Borzoi Oxota, reg.

Good Breeder of Borzois

Borzoi Oxota, reg.

Good Breeders in New Mexico